Arbeidsbemiddeling spoor 2

Code Productbeschrijving

  A    Intake en opstellen trajectplan
  B    Re-integratietraject, drie maanden intensief
  C    Re-integratietraject, variabele duur
  D    Aanschaf computer en training basisvaardigheden
  E    Basistraining computervaardigheden
  F    Scholing

 

Tarieven spoor 2

A - intake en opstellen van een trajectplan

 Wanneer                     

 • Werkgever en/of diens arbo-adviseurs (zoals bedrijfsarts, arbeidsdeskundige) stellen vast dat de werknemer op grond van de medische beperkingen niet of in onvoldoende mate in eigen of ander werk bij de eigen werkgever kan hervatten.

 Omschrijving  

Doel is het vaststellen van de inhoud van een trajectplan dat moet voorzien in een plaatsing in passend ander werk bij een nieuwe werkgever.

 Activiteiten     

 • Dossierstudie
 • Gesprek werknemer
 • Informatieoverdracht

 Output

 • Rapportage/trajectplan en offerte re-integratietraject

 Voorwaarden  

 • Opdracht van opdrachtgever door middel van een offerte en kunnen raadplegen van laatste plan van aanpak en/of arbeidskundige rapportage.  

 Doorlooptijd   

 • Maximaal 10 werkdagen na start onderzoek.

Tarieven spoor 2

B - Reïntegratietraject, drie maanden intensief

 Wanneer                     

 • De werknemer heeft ernstige beperkingen en is moeilijk plaatsbaar op grond van medische en/of sociale beperkingen.
 • De geschatte kansen op de arbeidsmarkt zijn marginaal.

Omschrijving  

 • Het reïntegratieadvies biedt een arbeidskundige onderbouwing van het re-integratieproces bij bemiddeling naar ander werk. Het advies behandelt de relevante arbeidskundige aspecten en geeft antwoord op de vraag in hoeverre de werknemer nog mogelijkheden heeft op de arbeidsmarkt, al of niet met aanpassingen.
 • Inzet van dit product waarborgt dat de re-integratie ten aanzien van de arbeidskundige aspecten voldoet aan de eisen van het UWV.
 • Het product kan bijvoorbeeld als voorschakeltraject worden ingezet voor het aanvragen van een deskundigen oordeel (second opinion) bij het UWV met de vraagstelling of van werkgever nog verdere re-integratie inspanningen in redelijkheid gevergd kunnen worden, of het kan leiden tot een indicatie aanvraag voor de WSW 

 Activiteiten     

 • Gesprek werkgever en werknemer.
 • Indien gewenst overleg bedrijfsarts, interventie advies.
 • Inzet diagnostische instrumenten zoals; capaciteitenonderzoek, werkervaringsplaats  of (snuffel) stage, inkoop werkplek ter observatie, incidenteel aanvullende specialistische expertise (dan met een aparte offerte).

 Output

 • Arbeidsdeskundige rapportage, afhankelijk van de conclusie een offerte voor vervolg van het traject of het advies een DO (deskundigenoordeel) aan te vragen bij het UWV met betrekking tot de vraag of de werkgever voldoende re-integratie inspanningen heeft verricht.

 Voorwaarden  

 • Getekende opdracht door opdrachtgever.
 • Relevantie informatie uit een eventueel aanwezige probleemanalyse en het re-integratieadvies, arbeidskundig onderzoek eerste spoor indien aanwezig.
 • Het medisch deel van de beoordeling wordt door de bedrijfsarts uitgevoerd en de bevindingen inclusief inventarisatie van de functionele mogelijkheden worden vastgelegd.

 Doorlooptijd   

 • Drie maanden.

Tarieven spoor 2

C - Reïntegratietrajecten, variabele duur

Wanneer                     

 • Een werknemer verzuimt langdurig
 • werkgever en arbo-adviseurs melden ongeschiktheid voor eigen werk en  geen of onvoldoende herplaatsingsmogelijkheden bij de eigen werkgever.

Omschrijving  

 • De werkgever dient re-integratie inspanningen te plegen met als doel de  ongeschikte werknemer elders te herplaatsen. De werkgever ontvangt een trajectplan met de in te zetten interventies en de daarvoor benodigde tijd. Na het akkoord van de werkgever vormt dit de basis voor de begeleiding door de arbeidsdeskundige.

Activiteiten     

 • Diverse, zoals bepalen bemiddelingsprofiel of beroep en in te zetten interventies zoals bijvoorbeeld een beroepskeuzeonderzoek, sollicitatietraining, bemiddeling, ondersteuning bij plaatsing of detachering, job hunting en dergelijke.  

Output

 • 6-wekelijkse rapportage.

Voorwaarden  

 • Opdracht van opdrachtgever.
 • Relevante informatie uit het re-integratieverslag, zoals de probleemanalyse en het re-integratieadvies, het plan van aanpak, arbeidskundig onderzoek eerste spoor etc.

Doorlooptijd   

 • Van circa zes maanden tot aan einde van de termijn van 2 jaar ziekte. 

Tarieven spoor 2

D - Aanschaf computer en training basisvaardigheden

Wanneer                     

 • Een werknemer die niet beschikt over een computer en de middelen deze aan te schaffen en dit als een belemmerende factor wordt gezien voor kansen op nieuw werk vanuit het traject

Omschrijving  

 • De arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheid om vanuit de privésfeer van de bemiddelingskandidaat tot oplossingen te komen en doet een voorstel aan werkgever/verzekeraar wanneer aanvullend budget en begeleiding nodig wordt geacht. 

 Activiteiten     

 • Inventarisatie van knelpunten en aanbevelingen voor het oplossen.

Output

 • Arbeidsdeskundige rapportage.

Voorwaarden  

 • Getekende opdracht door opdrachtgever.
 • Relevantie informatie

Doorlooptijd   

 • Signalering bij intakefase of tijdens looptijd traject 

Tarieven spoor 2

E - Basistraining computervaardigheden

Wanneer                     

 • Een werknemer niet over kennis en ervaring beschikt met betrekking tot de omgang met de computer en
 • als gevolg daarvan kansen op werk buiten zicht blijven

Omschrijving  

De arbeidsdeskundige onderzoekt:

 • scholingsinstituut in de regio, bijvoorbeeld Senior web
 • verzorgt offerte/kostenopgave

 Activiteiten     

 • Indien vereist overleg met derden, zoals re-integratie- of interventiediensten.

 Output

 • Een advies aan werkgever/werknemer en een arbeidskundige rapportage, mede ten behoeve van werkgever/verzekeraar 

 Voorwaarden  

 • De werknemer moet in principe leerbaar zijn.
 • Een getekende opdracht door de opdrachtgever.

 Doorlooptijd   

 • Zo spoedig mogelijk na signalering bij intakefase of tijdens looptijd traject.

Tarieven spoor 2

F - Scholing

Wanneer                     

 • De werknemer uitsluitend door inzet van aanvullende scholing tot een plaatsing in ander werk kan komen of
 • zijn kansen op plaatsing aanmerkelijk daarmee vergroot .

Omschrijving  

 • Scholing om kwalificaties  te behalen die de kansen van de werknemer op passend werk vergroten.

 Activiteiten     

 • Na signalering het onderzoeken van relevante scholingsmogelijkheden.
 • Zoeken naar de goedkoopste adequate oplossing (soort onderwijs, duur, locatie en dergelijke).
 • Laten opstellen van een offerte door een scholingsinstituut.
 • Rapportage met inhoud, duur en kosten van de opleiding in relatie tot arbeidsmarktperspectief.

Output

 • Een arbeidskundige adviesrapportage met een offerte voor de scholing.

Voorwaarden  

 • De werknemer moet schoolbaar zijn in de gewenste beroepsrichting
 • het traject moet financierbaar zijn en
 • direct gericht op het verkrijgen van een uitgangspositie in een nieuwe beroep (dus geen algemeen onderwijs). 

Doorlooptijd   

 • Variabel, zo spoedig mogelijk na signalering wenselijkheid.

Tarieven spoor 2