Arbeidskundige inzet ( Producten en Diensten Spoor 1)

 

Code          Product - Diensten beschrijving

A                Arbeidskundig Onderzoek en Advies

B                Preventief re-integratieadvies

C                Opstellen Plan van Aanpak WVP

D                Dossieronderzoek/advies over het re-integratieverslag

E                Voortgang re-integratie

F                1e jaars evaluatie

G               Reparatie re-integratie-inspanning na sanctie UWV

H                Onderzoek en advies bij vervroegde WIA

 I                 Vervolgonderzoek / meerwerk

 

 Tarieven spoor 1

   

A - arbeidskundig onderzoek en advies

Wanneer 

 • De werknemer veelvuldig en/of langdurig verzuimt
 • twijfel bestaat over de (blijvende)geschiktheid van het eigen werk
 • na ziekmelding het werk nog niet (geheel) hervat heeft
 • twijfel bestaat over de (volledige) interne herplaatsbaarheid.

Omschrijving   

Doel is het adviseren van de werkgever/werknemer conform de regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en het adviseren over de uitwerking van een trajectplan.

Activiteiten

 • Dossieronderzoek
 • Toetsen of procesgang tot heden conform WVP is uitgevoerd
 • Persoonlijke informatie overdracht door werkgever en werknemer, op locatie van de werkgever
 • Indien vereist overleg met de bedrijfsarts

Meerwerk activiteiten       

 • Indien vereist overleg met derden, zoals reïntegratie- of interventiediensten
 • zoeken naar financiële vergoeding voor interventies bij publieke en private verzekeraars

Output     

 • Rapportage/trajectplan en/of brieven waarin de afspraken zijn vastgelegd, met aandacht voor de functiebelasting en knelpunten, de geschiktheid eigen werk, re-integratie-advies (intern/extern).

Voorwaarden

Opdracht van opdrachtgever d.m.v. offerte.

Doorlooptijd    

Maximaal 15 werkdagen na start onderzoek. 

Tarieven spoor 1 

B - PREVENTIEF RE-INTEGRATIEADVIES

Wanneer 

 • Het duurzame functioneren van de werknemer stagneert
 • De werknemer langdurig dreigt uit te vallen of frequent verzuimt
 • waarbij de functiebelasting mogelijk niet in overeenstemming is met de belastbaarheid van deze werknemer

Omschrijving   

Het re-integratieadvies biedt een arbeidskundige onderbouwing van het re-integratieproces bij de eigen werkgever.

Het advies behandelt de relevante arbeidskundige componenten en geeft antwoord op de vraag in hoeverre het

 • het eigen werk nog kan worden verricht, eventueel met aanpassingen
 • of ander werk bij de eigen werkgever nog kan worden verricht, eventueel met aanpassingen.

Aandacht wordt besteed aan de specifieke probleemvelden:

 • Arbeidsinhoud
 • Arbeidsomstandigheden
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsverhoudingen

Inzet van dit product waarborgt dat de re-integratie ten aanzien van de arbeidskundige componenten voldoet aan de eisen van het UWV.

Het product kan bijv. als voorschakeltraject worden ingezet voor re-integratie naar andere werkgever

Activiteiten       

 • Gesprek werkgever en werknemer
 • Indien gewenst overleg bedrijfsarts, interventie advies

Output

Arbeidsdeskundige rapportage.

Voorwaarden   

 • Getekende opdracht door opdrachtgever
 • Relevantie informatie uit een eventueel aanwezige probleemanalyse en het re-integratieadvies
 • Het medisch deel van de beoordeling wordt door de bedrijfsarts uitgevoerd en de bevindingen inclusief inventarisatie van de functionele mogelijkheden worden vastgelegd

Doorlooptijd    

Binnen 15 werkdagen na start onderzoek

Tarieven spoor 1

C - Opstellen Plan van Aanpak WVP

Wanneer 

 • een werknemer verzuimt,  vanaf de 6de week

Omschrijving   

De werkgever behoort in het kader van de Wet verbetering poortwachter een Plan van aanpak op te stellen voor de reïntegratie van de zieke werknemer in de 8e week na de eerste dag van verzuim. (Basis hiervoor is de door de bedrijfsarts opgestelde probleemanalyse in de 6e week na ziekmelding)

Onder begeleiding van de arbeidsdeskundige stellen werkgever en werknemer een Plan van Aanpak op. In dit plan staat beschreven op welke wijze de werkhervatting planmatig opgepakt gaat worden en welk onderzoek of interventies wanneer ingezet kunnen worden om de re-integratie te bewerkstelligen. Indien er interventies wenselijk zijn wordt hiervoor een offerte gemaakt

Activiteiten       

Telefonisch interview werkgever en werknemer

Output     

Opgesteld Plan van Aanpak

Voorwaarden   

 • Opdracht van opdrachtgever
 • Opgestelde probleemanalyse van de arbodienst of bedrijfsarts, bij voorkeur gedocumenteerd met een functionele mogelijkheden lijst

Doorlooptijd    

10 werkdagen na start onderzoek

Tarieven spoor 1

D - Dossieronderzoek/Advies over het Reïntegratieverslag

 

Wanneer 

 • een werknemer een arbeidsongeschiktheid heeft van minimaal 6 weken en maximaal 91 weken

Omschrijving   

De arbeidsdeskundige onderzoekt met behulp van een checklist op elk gewenst moment tussen de 6e en 91e week of het re-integratieverslag voldoet aan de wet en regelgeving en aan de eisen van het UWV zodat een loonsanctie kan worden voorkomen. Aan de hand van deze check formuleert de arbeidsdeskundige een oordeel over volledigheid en eventuele omissies in het re-integratieverslag, zodat aanvulling/wijziging mogelijk is

Activiteiten       

dossieronderzoek

Output     

Arbeidsdeskundige rapportage

Voorwaarden   

 • Getekende opdracht door opdrachtgever
 • Relevantie informatie uit het re-integratieverslag, zoals de probleemanalyse en het re-integratieadvies, het plan van aanpak, etc.

Doorlooptijd    

10 werkdagen

Tarieven spoor 1

E - Voortgang reïntegratie

 

Wanneer 

 • een werknemer arbeidsongeschikt is

Omschrijving   

De arbeidskundige onderzoekt:

 • of er voldoende voortgang is in de re-integratie
 • of er een bijstellingsadvies voor de probleemanalyse en/of plan van aanpak moet worden gegeven, eventueel aangevuld met een interventieadvies

Het onderzoek heeft betrekking op de voorwaarden die de Wet Verbetering Poortwachter aan de werkgever stelt met betrekking tot re-integratie-inspanningen van werkgever en werknemer.

Door dit gerichte onderzoek kan worden voorkomen dat:

 • de werknemer onnodig lang ziek blijft waardoor hoge kosten i.v.m. loondoorbetaling en eventuele vervanging ontstaan
 • UWV een sanctie oplegt indien er te weinig re-integratie-inspanningen zijn verricht

Activiteiten       

 • Gesprek werkgever en werknemer
 • Indien vereist overleg met derden, zoals re-integratie- of interventiediensten.

Output     

Een advies aan werkgever/werknemer en een arbeidskundige rapportage

Voorwaarden   

 • De werknemer moet (in een mate) belastbaar zijn voor werk
 • Een getekende opdracht door de opdrachtgever.

Doorlooptijd    

10 werkdagen 

Tarieven spoor 1

F- 1ste jaars evaluatie

Wanneer 

 • een werkgever ondersteuning wil bij het opstellen van de eerste jaars evaluatie in combinatie met
 • een arbeidskundig onderzoek naar de re-integratiemogelijkheden van de werknemer

Dit product kan gezien worden als vereiste stap in de procesgang WVP.

Omschrijving   

Advisering op maat aan de werkgever (en werknemer) over  mogelijke oplossingsrichtingen voor de ziektesituatie en de voortgang in de re-integratie. Bij passend werk bij de eigen werkgever wordt een opbouwplan opgesteld voor (aangepast) eigen of ander werk. Wanneer succes onzeker is, wordt gekeken naar de noodzaak voor (een combinatie met) bemiddeling naar ander werk buiten het bedrijf.

 Rekening houdend met:

 • sociale zekerheid, wet- en regelgeving
 • arbeidsrecht
 • relatie belasting en belastbaarheid
 • mogelijkheden terugkeer eigen werkgever
 • volledigheid re-integratieverslag
 • gevolgen van eventueel stagnerende re-integratie

Activiteiten

Veelal spreekt de arbeidsdeskundige eerst de werkgever, dan de werknemer en er vindt tevens een gezamenlijk gesprek plaats. Zo nodig is er contact met de casemanager en/of bedrijfsarts

Meerwerk activiteiten  Waar nodig vraagt de arbeidsdeskundige met een machtiging  informatie op bij het UWV

Output     

Een arbeidskundige rapportage met eventueel een offerte voor aanvullend onderzoek of interventies

Voorwaarden   

Getekende opdracht van de opdrachtgever

Doorlooptijd    

Binnen 15 werkdagen na start onderzoek 

Tarieven 2014 

G - Reparatie reïntegratie-inspanning na sanctie UWV

Wanneer       

 • het UWV de werkgever een loonsanctie heeft opgelegd

Omschrijving

Hoewel arbodienstverleners alert zijn op het voorkomen ervan, is er in 2013 weer toename geweest in het aantal opgelegde loonsancties door het UWV. De opgelegde loonsanctie is 52 weken en kan binnen deze termijn worden bekort door specifieke vervolgacties in de reïntegratie inspanning  

 Activiteiten   

 • Het analyseren van de opgelegde loonsanctie en het in gang zetten van activiteiten die leiden tot een beperking van de duur van de loonsanctie

 Output          

 • Een arbeidskundige rapportage met stappenplan

 Voorwaarden           

 • Een getekende opdracht van de werkgever

 Doorlooptijd 

 • 10 werkdagen na start onderzoek

   

Tarieven spoor 1

H - Onderzoek en advies bij vervroegde WIA

Wanneer 

 • De werknemer tussen 13 en 68 weken ziek is
 • En het vermoeden bestaat dat de werknemer duurzaam en volledig arbeidsongeschikt is

Omschrijving   

Doel is het adviseren van de werkgever/werknemer conform de regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en het adviseren over de haalbaarheid van een verkorte WIA aanvraag

Activiteiten

 • Dossieronderzoek
 • Indien vereist vooroverleg met de bedrijfsarts, vastlegging van de beperkingen van de werknemer in een functionele mogelijkheden lijst, terugkoppeling met de bedrijfsarts
 • Toetsen of procesgang tot heden conform WVP is uitgevoerd
 • Persoonlijk contact met werkgever en werknemer, op locatie van de werkgever
 • Vastleggen van onderzoeksgegevens in een arbeidskundige rapportage

 Meerwerk activiteiten      

 • Indien vereist overleg met derden, zoals re-integratie- of interventiediensten
 • Meer dan één gesprek met werkgever en/of werknemer blijkt noodzakelijk (na terugkoppeling met opdrachtgever)

Voorwaarden   

Opdracht van opdrachtgever d.m.v. offerte

Doorlooptijd    

Maximaal 15 werkdagen na start onderzoek 

Tarieven spoor 1

I - Vervolgonderzoek / meerwerk

Wanneer 

 • wanneer tijdens een lopend onderzoek blijkt dat effectieve afwikkeling afhankelijk is van een uitbreiding van uren/aktiviteiten om het gewenste doel te bereiken
 • verzoek van werkgever om aanvullende arbeidskundige inzet na eerdere afronding van een product/dienst 

Omschrijving   

Meander Arbeid streeft ernaar de opdrachtgever zo transparant mogelijk te informeren over de aard en omvang van haar activiteiten. Waar nodig wordt een aanvullende offerte uitgebracht  

Activiteiten

Divers

Output

Divers

Voorwaarden   

Getekende (aanvullende) opdracht van de opdrachtgever

Doorlooptijd    

Aansluitend op lopende opdracht, in overleg met opdrachtgever

Tarieven spoor 1